http://www.congdoanvn.org.vn/
 
 
Giờ tàu - Giá vé
 
 
http://www.baogiaothong.vn/
 
 
http://www.saigonrailway.com.vn/
 
 

 
 

 
 

  

Cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành

của Chi nhánh vận tải Đường sắt Bình Thuận

 

1. Bộ máy quản lý, điều hành và bộ máy giúp việc

  1.1. Ban Giám đốc: 

 

Ông: Trần Văn Dũng Giám đốc ĐT: 0913.184.075
Ông: Đỗ Quang Hòa Phó Giám đốc ĐT: 0901.318.998
     


 1.2. Bộ máy giúp việc:

 

    Phòng Tổ chức – Hành chính    

     Phòng Tổ chức - Hành chính có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Chi nhánh vận tải Đường sắt Bình Thuận chỉ đạo, quản lý công tác tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương; công tác tổng hợp, hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác thanh tra, pháp chế; công tác y tế, bảo vệ sức khỏe cán bộ công nhân viên .

     Trực tiếp thực hiện công tác quản lý cán bộ; lao động, tiền lương, chế độ chính sách; giáo dục đào tạo, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác khen thưởng, kỷ luật cán bộ công nhân viên theo quy định của pháp luật và của Chi nhánh vận tải Đường sắt Bình Thuận; quản lý hành chính, y tế và chăm lo sức khỏe của người lao động.

    ĐT: 02523.636116   Fax: 02523.636116

 

    • Phòng Tài chính – Kế toán   

     Phòng Tài chính - Kế toán là phòng chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc chỉ đạo, quản lý công tác tài chính, kế toán của Chi nhánh vận tải Đường sắt Bình Thuận theo quy định của Luật Kế toán, các quy định khác của Nhà nước, của Ngành và Quy chế tài chính của Công ty.

    ĐT: 02523.636117

 

    • Phòng Kinh doanh và Chăm sóc khách hàng

      Phòng Kinh doanh và Chăm sóc khách hàng là phòng chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Chi nhánh vận tải Đường sắt Bình Thuận xây dựng chiến lược phát triển Chi nhánh, công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải; quản lý và cung cấp vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

      Phòng Kinh doanh và Chăm sóc khách hàng có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Chi nhánh vận tải Đường sắt Bình Thuận tổ chức công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng, công tác nghiệp vụ vận tải; công tác an toàn - bảo vệ -  an ninh - quốc phòng; công tác vận chuyển hành khách, hàng hóa, hành lý, bao gửi.

     ĐT: 02523.636115   Fax: 02523.636115

    Đường dây nóng: 0623.636115 giờ hành chính; 

Thường trực 24/24: 0819185075


2. Các bộ phận trực thuộc:

    2.1. Trung tâm kinh doanh VTĐS & DVTH Biên Hòa 

           Ga Biên Hòa   

           ĐT: 02513.949689  số nội bộ 4433

           Ga Long Khánh

           ĐT: 02513.877838  số nội bộ 4684

    2.2. Trung tâm kinh doanh VTĐS & DVTH Bình Thuận

            Ga Phan Thiết    

            ĐT: 02523.833952  số nội bộ 4566

            Ga Bình Thuận

            ĐT: 02523.868814  số nội bộ 4523

            Ga Suối Kiết

            ĐT: 02523.587171  số nội bộ 4633

            Ga Ma Lâm

            ĐT: 02523.865668  số nội bộ 5503

            Ga Sông Mao

            ĐT: 02523.660149  số nội bộ 5463

    2.3. Trung tâm kinh doanh VTĐS & DVTH Tháp Chàm

            Ga Tháp Chàm  

            ĐT: 02593.888084  số nội bộ 5235

    2.4. Trung tâm kinh doanh VTĐS & DVTH Đà Lạt

            Ga Đà Lạt

            ĐT: 02633.834409